2020

 

 

http://nbj.ru/statics/nbp2020-otkrytoe-golosovanie.html#

1.

2. ,

3. ,

4.   –    NBJ

5.   –    NBJ

6.   –    NBJ

7.   –    NBJ

8.   –    NBJ

9.      –    NBJ

10.    –    NBJ

11.  –    NBJ 

12. –     NBJ

13. –     NBJ

:

 PR

ARTFORPROFI